All the deals, all the years, all the industries

Read More...
All Deals 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ביג מרכזי קניות בע”מ
הנפקת אג"ח
₪480,000,000
29 July 2019

חברת ביג מרכזי קניות הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח (סדרה יג') המגובה בשעבוד ראשון קבוע ויחיד על 2 נכסים של החברה בישראל וכן אמות מידה ותניות פיננסיות

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ
IPO
₪288,279,000
17 July 2019

הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה (IPO) בדרך של הצעת מכר על פי תשקיף להשלמה מיום 10 ביולי 2019

צמח המרמן בע”מ
אג"ח
₪70,000,000
30 June 2019

צמח המרמן ביצעה הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ו') על פי תשקיף מדףבדירוג Baa1 (אופק יציב)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע”מ
אג"ח
₪3,000,000,000
20 June 2019

מזרחי טפחות חברה להנפקות הנפיקה אג"ח סטרייט ברמת פיקדון (סדרה 49)

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע”מ
COCO
₪700,000,000
20 June 2019

מזרחי טפחות חברה להנפקות הנפיקה כתבי התחייבות נדחים (סדרה 50), מסוג CoCo

קבוצת פלסטו-קרגל בע”מ
זכויות
₪10,000,000
13 May 2019

אשדר חברה לבניה בע”מ
אג"ח
₪180,000,000
02 May 2019

אשדר חברה לבניה הנפיקה לציבור סדרה חדשה (סדרה ה') של אגרות חוב סטרייט

אשטרום נכסים בע”מ
אג"ח
₪228,270,000
21 April 2019

אשטרום נכסים הנפיקה לציבור אג"ח בדרך של הרחבת סדרה 10 צמודת מדד מדורג A, עפ"י תשקיף המדף של החברה מיום 10/07/2018

פלוריסטם תרפיוטיקס
הנפקה בנאסד"ק
₪72,000,000
10 April 2019

פלוריסטם הינה חברה ביו-רפואית המפתחת תרופות תאיות שמקורן בשליה, המאפשרות טיפול תאי ללא התאמה גנטית למטופל. החברה גייסה כ - 20 מיליון דולר. רוסאריו קפיטל הייתה מהיועצים הישראלים בהנפקה

Global Medical REIT
מניות קרן ריט
000,000,₪70
15 March 2019

GMRE קרן ריט שמרנית שמשקיעה בנכסים ייחודיים, בעלת מינוף נמוך, שמספקת תשואת דיבידנד שוטף של מעל 8% למשקיעים. זו הפעם הראשונה שחברת נדל"ן אמריקאית מגייסת הון ממוסדיים ישראלים.
רוסאריו ניהלה את הגיוס עבור GMRE בישראל

אלוני חץ נכסים והשקעות בע”מ
אג"ח
₪421,000,000
21 February 2019

אייסקיור מדיקל בע”מ
מניות
₪3,548,000
20 February 2019

קבוצת אשטרום בע”מ
אג"ח
₪249,000,000
14 February 2019

ננו דיימנשן בע”מ
מניות ואופציות
₪10,800,000
03 February 2019

הנפקת מניות ואופציות

קשת אינטרנשיונל
גיוס קרן
₪225,000,000
10 January 2019

הזרוע הבינלאומית של קשת, KI, תקים קרן להשקעות טלוויזיוניות בסכום מוערך של 55 מיליון דולר, תוך שיתוף פעולה עם אלטשולר שחם, הפניקס, הלמן אלדובי וארקסיס. חברת רוסאריו קפיטל מלווה את קשת בתהליך הגיוס.

פטרוטקס שותפות מוגבלת
אג"ח
₪46,600,000
15 November 2018

קבוצת אשטרום בע”מ
אג"ח
₪407,200,000
22 October 2018

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע”מ
COCO
₪710,550,000
18 October 2018

צמח המרמן בע”מ
אג"ח
₪84,295,000
26 July 2018

קרדן נדל”ן יזום ופיתוח בע”מ
אג"ח
₪123,740,000
01 July 2018

קבוצת אשטרום בע”מ
אג"ח
₪201,000,000
30 April 2018

פטרוטקס שותפות מוגבלת
יחידת השתתפות
₪32,175,000
22 March 2018

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע”מ
אג"ח
₪21,620,000
22 February 2018

חברת אייסקיור מדיקל בע”מ
זכויות
₪18,016,000
13 February 2018

נקסטקום בע”מ
אג"ח
₪52,500,000
30 January 2018

מישורים השקעות נדל”ן בע”מ
אג"ח
₪120,517,000
29 January 2018

רבל אי.סי.אס. בע”מ
אג"ח להמרה
₪69,077,000
26 December 2017

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע”מ
COCO
₪678,950,000
17 December 2017

אלמור חשמל והתקנות ושירותים
IPO
₪43,000,000
05 December 2017

צמח המרמן בע”מ
אג"ח
₪101,900,000
25 September 2017

סקייליין אינווסטמנטס אינק
אג"ח
₪164,464,000
25 September 2017

אשטרום נכסים בע”מ
מניות
₪118,538,000
12 September 2017

אג"ח
₪523,500,000
30 July 2017

מישורים חברה לפיתוח בע”מ
אג"ח
₪62,000,000
02 July 2017

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע”מ
מניות
₪103,168,000
30 June 2017

ויתניה בע”מ
אג"ח
₪68,338,000
04 April 2017

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע”מ
אג"ח
₪2,702,498,000
30 March 2017

חברת אורביט טכנולוג’יס בע”מ
זכויות
₪8,505,000
09 March 2017

אלומיי קפיטל בע”מ
אג"ח
₪123,323,000
06 March 2017

קבוצת אשטרום בע”מ
אג"ח
₪263,563,000
16 February 2017

מישורים חברה לפיתוח בע”מ
אג"ח
₪70,000,000
02 February 2017

Contact Us

Contact